○ Tư vấn dịch vụ: 0919 334 010
○ Hỗ trợ khách hàng: 0919 334 010
○ Hotline 1: 0918.707.636Mr.Thanh

Phòng Công tác Chính trị trường Đại học Cần Thơ

Khu II , đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
0710 3830 302 
thanhtoan@ctu.edu.vn

http://websrv2.ctu.edu.vn/